Kuulutus: Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautuminen Avoin työttömyyskassa A-kassaan

Kuulutus

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa ja Avoin työttömyyskassa A-kassa ovat kassan kokouksissaan 22.5.2023 ja 26.5.2023 hyväksyneet sopimuksen Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautumisesta Avoin työttömyyskassa A-kassaan 1.1.2024 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti Finanssivalvonnalle viimeistään 7.7.2023. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1. krs, Helsinki.

Helsingissä 6. päivänä kesäkuuta 2023

Satu Luojola
vanhempi juristi


Kungörelse

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa och Avoin työttömyyskassa A-kassa har i sina kassamöten 22.5.2023 och 26.5.2023 godkänt avtalet om en fusion av Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa med Avoin työttömyyskassa A-kassa fr.o.m. 1.1.2024.

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen senast 7.7.2023. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1. vån., Helsingfors.

Helsingfors den 6 juni 2023

Satu Luojola
senior jurist