Työttömän velvollisuus hakea töitä lisääntyy

Uusi palvelumalli lupaa työnhakijalle parempaa palvelua ja nopeampaa työllistymistä. Työttömän on haettava lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Uusi pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa työttömäksi jääneen työllistymistä uuteen työhön. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä työttömien henkilökohtaista palvelua, mutta myös velvollisuudella hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Uudessa mallissa työttömyysturvan karenssit eli työttömyysturvan menettäminen määräajaksi lievenee nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi ensimmäisestä sovitusta tapaamisesta pois jäämisestä tai tahattomasta työnhaun virheestä seuraa jatkossa vain muistutus.

SAK on jo pitkään vaatinut työttömien kohtuuttomien sanktioiden lieventämistä ja työnhaun tukemista palveluiden avulla. Tältä osin SAK pitääkin uudistusta myönteisenä muutoksena.

Vaikka uuden työvoimapalvelumallin nimessä on pohjoismainen-sana, se ei tarkoita, että malli olisi kopio esimerkiksi Ruotsista tai Tanskasta. Nimi viittaa enemmän siihen, että työttömien palveluihin käytetään muissa pohjoismaissa selvästi enemmän resursseja kuin Suomessa, työvoimapolitiikka on aktiivisempaa ja työllisyysaste on Suomea korkeampi. Hallitus haluaa nyt edetä tähän suuntaan Suomessakin.

Uusi pohjoismainen työvoimapalvelumalli on rakennettu työ- ja elinkeinoministeriössä. SAK on kritisoinut mallia sen monimutkaisuudesta ja liian yksityiskohtaisesta sääntelystä. Vaikka työttömiä tavataan jatkossa aiempaa enemmän, yksilöllisesti räätälöidyt palvelut eivät yksityiskohtaisen sääntelyn takia välttämättä toteudu.

Työnhakua kiritetään tiheillä tapaamisilla

Hallitus lisää osana uutta mallia työvoimapalvelujen resursseja. Reipasta henkilöstöresurssien lisäystä tarvitaankin, sillä uuden mallin myötä jokaista työtöntä on tarkoitus tavata säännöllisesti. Työnhaun alkuvaiheessa tapaamisia on kahden viikon välein.

Hallitus perustelee tiheitä tapaamisia sillä, että tutkimusten mukaan työnhakijoiden säännöllinen kohtaaminen, aktiivinen työnvälitys ja työnhaun seuranta lyhentävät työttömyysjaksoja.

Toistaiseksi on epäselvää, riittävätkö hallituksen lupaamat 70 miljoonan euron lisäresurssit takaamaan laadukkaat palvelut. Summalla voidaan palkata noin 1 200 uutta työntekijää TE-palveluihin.

SAK on painottanut, että pelkkä tapaamisten suuri määrä ei riitä, vaan tärkeämpää on tapaamisten laatu ja se, että niistä on aidosti hyötyä työnhakijalle. Tämä edellyttäisi joustavia, työttömien yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluja.

Uuden pohjoismaisen työvoimapalvelumallin lasketaan lisäävän Suomen työllisyyttä noin 9 500–10 000 henkilöllä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan työllisyysvaikutukset syntyvät täysimääräisesti vuodesta 2025 alkaen.

 

Näin pohjoismainen työvoimapalvelumalli toimii

  • Alkuhaastattelu tehdään viiden päivän kuluttua työnhaun alkamisesta. Tapaamisessa TE-toimiston tai kuntakokeilussa mukana olevan kunnan virkailijan kanssa kartoitetaan työttömän palveluntarve ja tehdään työllistymissuunnitelma.
  • Työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan virkailijan kahden viikon välein työnhaun ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Nämä työnhakukeskustelut toteutetaan ainakin aluksi paikan päällä kasvokkain.
  • Työnhakijan pitää hakea pääsääntöisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tästä voidaan poiketa tietyissä laissa määritellyissä tapauksissa. Työnhakijan työllistymissuunnitelmassa sovitaan määrä 0–4 välillä. Työnhausta raportoidaan pääsääntöisesti verkkopalvelun kautta.
  • Työpaikkojen hakemiseksi lasketaan esimerkiksi työhakemusten tekeminen, avoimen työhakemuksen laittaminen yritykseen, joka ei ole ilmoittanut haettavana olevista työpaikoista sekä muut suorat työnhakuun liittyvät yhteydenotot työnantajiin. Haettavien työpaikkojen on oltava sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä.
  • Työnhakuvelvollisuus koskee myös soviteltua ansiopäivärahaa saavia osa-aikatyötä ja vaihtelevaa työaikaa nollatuntisopimuksella tekeviä sekä lomautettuja, kun lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme kuukautta. Osa-aikatyöntekijöiden on haettava yhtä työpaikkaa kolmen kuukauden tarkastelujaksolla.  
  • TE-toimisto tai kunta voi tehdä työttömälle velvoittavia työtarjouksia, jos työnhaku on kestänyt tuloksettomasti kuusi kuukautta. Velvoittavat työtarjoukset lasketaan osaksi työttömän velvollisuutta hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.
  • Työttömyysturvan karenssit kevenevät nykyisestä. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa työttömälle muistutus. Toisesta laiminlyönnistä vuoden sisällä menettää työttömyysetuuden viideksi päiväksi ja kolmannesta kymmeneksi päiväksi. Neljännen laiminlyönnin jälkeen työttömyysetuutta voi saada vasta 12 viikon työssä, yrittäjänä, työllistymistä edistävissä palveluissa tai opinnoissa olon jälkeen.

Lue lisää: TYJ: Työnhakijan on haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa

Lue lisää: TE-palvelut: Työnhakijan uusi asiakaspalvelumalli

Lue lisää: TEM: Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Läs på svenska: TE-tjänster: Den nya kundservicemodellen för arbetssökande

Läs på svenska: TEM: Frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice